topbar

Zobrazovacie metódy bullet Ultrasonografia - USG

button empty
13.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je ultrasonografia (USG)?

Ultrasonografia je moderná neinvazívna diagnostická metóda v medicíne, využívajúca fyzikálne vlastnosti ultrazvuku, ktorá slúži najmä na zobrazovanie svalov a vnútorných orgánov. Okrem ich veľkosti je možné zobraziť aj jednotlivé štruktúry, patologické zmeny alebo lézie.

V čom spočíva princíp USG vyšetrenia? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

Ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou ako je schopné počuť ľudské ucho, teda približne nad 20 kHz (20000 Hz). Diagnostická sonografia využíva frekvencie od 2-15 Megahertzov. Keďže človek zachytáva zvukové vlny v rozpätí od 20Hz -20KHz, ultrazvuk nepočuje

Ultrazvukové vlny sú do tela vysielané USG sondou, ktorá zároveň slúži aj ako ich prijímač. Ultrazvuk, podobne ako zvuk, sa najlepšie šíri v tuhých látkach, najhoršie vzduchom (rýchlosťou len asi 350 m/s v porovnaní s tuhými látkami 3000m/s). Zvuk a rovnako aj ultrazvuk sa v kvapalinách šíri rýchlosťou približne 1000m/s. Mäkké tkanivá sa správajú ako kvapalina. Ultrazvukové vlny prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov, presnejšie od miesta rozhrania dvoch tkanív s rôznou hustotou (časť sa odrazí a časť prejde). USG prístroj príjme odrazenú vlnu a vyhodnotí jej intenzitu a časový interval medzi jej vyslaním a prijatím. Spracované informácie prevedie do dvoj až trojrozmerného obrazu.

Variantou USG metódy je takzvaný USG Doppler. Kým klasická ultrasonografia umožňuje získať informácie o rozmeroch statických tkanív, Dopplerovskou sonografiou je možné získať informácie o pohybe a o rýchlosti pohybu tkanív, obzvlášť krvi.

Video : Farebné dopplerovské zobrazovanie prietoku krvi krčnou tepnou, video © PHILIPS Healthcare.
Loading the player ...

Vyšetrenie USG aj USG Dopplerom je neinvazívne, nebolestivé, trvá zvyčajne od 15 do 45 minút v závislosti od rozsahu vyšetrenia. Orgány panvového dna sa vyšetrujú transvaginálnou alebo transrektálnou sondou - vyšetrenie je tiež neinvazívne, nakoľko sa sonda zavádza do prirodzených telesných dutín. Pre pacienta nepredstavuje vyšetrenie takmer žiadne nepohodlie. Za mierne obmedzenie pacienta sa dá považovať aplikácia kontrastnej látky v indikovaných prípadoch.

V závislosti od frekvencie delíme USG zariadenia na nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné. Nižšia frekvencia (1-6MHz) ponúka horšie rozlíšenie obrazu, ale je schopná zobrazenia orgánov umiestnených hlbšie v tele – napríklad obličiek a pečene. Povrchové orgány ako svaly, väzivo, testes , prsia, mozog u novorodencov sú najčastejšie zobrazované USG s vyššou frekvenciou (7-18MHz). Vyššia frekvencia poskytuje lepšie axiálne rozlíšenie.

Ktoré orgány sa dajú pomocou USG zobrazovať? V akých prípadoch lekár indikuje vyšetrenie USG?

USG sa najčastejšie využíva v:

 • kardiológii - echokardiografia a Dopplerovská echokardiografia
 • urgentnej medicíne – široké použitie na rýchlu orientáciu o stave a polohe orgánov
 • gastroenterológii - na diagnostiku orgánov v brušnej dutine
 • gynekológii a pôrodníctve - pri rutinných prehliadkach ako aj na zobrazenie plodu počas gravidity
 • neurológii - na zobrazenie prietoku krvi a jeho možných prekážok
 • urológii - na zobrazenie polohy a stavu močovo pohlavného ústrojenstva
 • diagnostike ochorení a poranení kostrovo-závesného aparátu - väzív, svalov, nervových dráh, povrchu kostí

Ktoré lekárske špecializácie môžu žiadať o USG vyšetrenie?

Žiadosť o vyšerenie USG podáva praktický lekár alebo lekár špecialista v odôvodnených prípadoch. USG vyšetrenia zároveň bývajú už takmer samozrejmou súčasťou skríningov v rámci preventívnych prehliadok a sú hradené z fondov zdravotného poistenia. V prípade individuálneho záujmu o tento druh vyšetrenia môže pacient lekára alebo pracovisko o vyšetrenie požiadať- dostáva sa tak do pozície samoplatcu, keďže vyšetrenie nebolo indikované. Metóda je bezpečná, môže sa často opakovať a nie je finančne náročná.

Ako prebieha vyšetrenie? Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

USG vyšetrenie si nevyžaduje žiadnu prípravu – pacient si odloží odev podľa pokynu lekára, aby boli vyšetrované orgány dostupné. Dodatočné požiadavky na prípravu sa menia v závislosti od vyšetrovanej oblasti a pokyny podáva lekár.

Vyšetrenie brucha (pečeň, žlčník, pankreas, obličky, slezina, cievy):

 • 1 deň trvajúca diéta s výlučnou konzumáciou jedál, ktoré nespôsobujú plynatosť (na rozhraní tekutina-plyn sa ultrazvuk absorbuje a obraz je nehodnotiteľný)
 • 8-12 hodín pred vyšetrením bez jedla a tekutín (pri neplánovanom vyšetrení to nie je nutné)

Vyšetrenie malej panvy (mechúr):

 • Naplnený močový mechúr (1-2 hodiny bez malej potreby, príjem približne 0,5 l tekutín)


Na USG vyšetrenie, ktoré bude hradené zo zdravotného poistenia sa pacient preukazuje:

 • platným zdravotným poistením (kartička poistenca),
 • žiadankou o vyšetrenie potvrdenou odosielajúcim lekárom špecialistom, výmenným lístkom
 • platným termínom vyšetrenia.

Samoplatielia sa preukazujú žiadankou a platným termínom vyšetrenia.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa a dodržať pokyny objednávajúceho personálu pracoviska.

Má USG kontraindikácie?

USG vyšetrenia nemajú absolútnu kontraindikáciu.

Čo je prínosom USG oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?

 • USG je rýchla a komfortná metóda pre pacienta i lekára
 • pacient nie je ožarovaný
 • USG dobre zobrazuje svaly
 • zobrazuje rozhrania medzi tvrdými tkanivami a mäkkými tkanivamii
 • USG sa využíva ako sprievodná metóda pri niektorých invazívnych diagnostických postupoch- napríklad pri biopsii
 • zobrazuje štruktúru orgánov
 • USG zobrazovacia a diagnostická metóda je všeobecne považovaná za bezpečnú metódu

Aké sú možné nevýhody USG?

 • ultrazvuk sa nevyužíva na diagnostiku kostí, nakoľko kosťou nepreniká
 • vzduchová bariéra medzi transducerom a vyšetrovaným orgánom znemožňuje zobrazenie pľúc, gastrointestinálneho traktu a pankreasu
 • u pacientov s nadváhou je ťažšie získať obraz orgánov uložených hlbšie v tele

U vyššieuvedených prípadov sa volí iná zobrazovacia metóda.

USG diagnostika si vyžaduje skúseného odborníka na získanie kvalitných obrazov vyšetrovaných orgánov a ich diagnostické hodnotenie.

Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Ultrasonografia - USG.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Ultrasonografia - USG a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Ultrasonografia - USG v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. Základné USG vyšetrenie povrchového žilového systému dolných končatín.,
zadajte iba časť názvu, napr. USG žil konč, budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr.
Základné USG vyšetrenie povrchového žilového systému dolných končatín a ďaľšie.
chorobné zmeny v organizme poškodenia USG sondou

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.