topbar

Zobrazovacie metódy bullet Termovízia

button empty
13.Máj.2012
Text: MUDr. Jozef Gabrhel, CSc
Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupuntúry, Trenčín
Text: Doc.MUDr. Helena Tauchmanová, CSc.
VÚRCH, Piešťany
Čo je termografia/ termovízia?

Termovízia (ďalej TMV) je nekontaktná, neinvazívna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá na podklade vyhodnotenia teplotných vzorov a teplotných asymetrií v rôznych lokalitách tela pomáha diferencovať patofyziologické podklady bolestivej informácie. Lekár vďaka TMV môže presnejšie určiť typ bolestivej informácie:

 • bolesť spôsobená zápalom,
 • bolesť sprostredkovaná a udržiavaná sympatikom,
 • bolesť spôsobená nekrózou,
 • bolesť spôsobená ischémiou,
 • bolesť spôsobená kancerogénnou a neoplastickou angiogenézou nezávislou na sympatiku.

V čom spočíva termografické vyšetrenie? Ako prebieha termovízne vyšetrenie? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

Termovízne vyšetrenie spočíva v princípe zachytávania infračerveného žiarenia, ktoré emitujú jednotlivé miesta zobrazovaného organizmu, pomocou špeciálneho optického systému na detektor žiarenia. V detektore žiarenia sa žiariaca energia transformuje na elektrické signály. Tieto sú elektronickým obvodom prenesené na luminiscenčné tienidlo monitoru obrazovky, kde sa miesta s rovnakou teplotou – izotermy, zobrazujú v rôznych stupňoch šedi alebo v rôznych farbách.

U zdravých osôb existuje plynulý teplotný spád (axiálny gradient) z centra na perifériu pri obojstrannom symetrickom rozložení teplôt. Rôzne lokality organizmu majú svoje charakteristické teplotné vzory. Každý odklon od fyziologického teplotného vzoru, každý odklon od symetrie a každá zmena teploty má funkčnú, fakultatívne patologickú príčinu.

Analýzu termografických obrazov musí vykonávať zásadne lekár, ktorý realizoval celé vyšetrenie od odberu anamnézy, cez grafický záznam pacientovej bolesti, až po záznam viditeľných kožných zmien. Lekár ktorý realizoval termovízne vyšetrenie by mal následne vyšetriť pacienta klinicky a myoskeletálne a nálezy poznačiť do grafického myoskeletálneho formulára - minimalizuje sa tak riziko chybnej interpretácie termozáznamov, ku ktorej by mohlo dôjsť v prípade, že by vyhodnotenie robil lekár, ktorému chýbajú vyššie uvedené informácie.

Prvoradé je vyhodnotenie teplotného vzoru vyšetrovanej oblasti, vyhodnotenie odlišnosti získaného termozáznamu bolestivej oblasti od fyziologického teplotného vzoru (vyšetrovaná i porovnávaná symetrická oblasť môžu vykazovať obojstranne abnormálny teplotný vzor, čo by pri použití symetričnosti, ako hlavného hodnotiaceho kritéria mohlo viesť k mylnému záveru normálneho teplotného nálezu).

Následne sa vyhodnocujú absolútne teplotné parametre v oblasti záujmu (region of interest-ROI) a ich hodnoty sa porovnávajú s hodnotami identickej kontralaterálnej symetrickej oblasti.
Za štandartných podmienok vyšetrovania má každá oblasť (28 väčších telesných oblastí) určené diferencie teplotných parametrov, ktoré sa ešte dajú považovať za symetrické.
Teplotný nález sa musí vždy interpretovať vo vzťahu ku klinickému a myoskeletálnemu nálezu.

Vyšetrenie prebieha v miestnosti, ktorá je teplotne kontrolovaná, bez expozície UV žiarenia. Miestnosť má byť komfortne ventilovaná, aby bolo umožnené povrchové vyžarovanie z kože. Všeobecne využívané teploty miestnosti sú v rozmedzí 20-25°C. Nesmú sa pritom uplatňovať vonkajšie teplotné stresy. Pri ventilovanej miestnosti nemá vzduch prúdiť priamo na pacienta. Pred samotným zhotovením termozáznamov sa pacient vo vyšetrovacej miestnosti aklimatizuje po dobu 15-20 minút, pokiaľ možno iba v spodnom prádle, prípadne s odhalenou vyšetrovanou oblasťou. Aklimatizačný proces sa opakuje vždy, keď pacient na pokyn lekára mení polohu a sprístupňuje inú vyšetrovanú časť. Pacient pri vyšetrovaní zotrváva v polohách, v ktorých vyvíja minimálnu svalovú aktivitu. Kamera je umiestnená tak, aby IR žiarenie bolo emitované z vyšetrovanej oblasti v ideálnom prípade kolmo na objektív kamery.

Na vyšetrenie sa používa IR technológia so senzitivitou najmenej 0,10°C (100 jednotiek nominálneho expanzného prúdenia – NETD) a minimálne 1000 mikroradiánov priestorovej rozlišovacej schopnosti. IR termografické inštrumentárium zahŕňa: časový displej, elektronický zobrazovač, uchovávanie snímkov, možnosť komentára, schopnosť počítačového spracovania.

Ktoré orgány sa dajú zobrazovať termografickou/TMV metódou? V akých prípadoch lekár volí vyšetrenie termovíziou?

TMV metódou sa štandartne vyšetrujú:

 • Lokality pohybového aparátu: ramená, paže, lakte, predlaktia, zápästia, ruky, inguinálna oblasť, stehná, kolená, predkolenia, členkové kĺby, nohy, hlava, krčná oblasť chrbta, hrudná oblasť chrbta, bedrová oblasť chrbta a SI zhyby, tvár, krk, hrudník, brušná stena.

TMV metódou je možné zobrazovať teplotné zmeny na patologickom podklade aj u niektorých, povrchovo uložených orgánov (štítna žlaza, prsníky, vonkajšie pohlavné orgány, povrchový žilový systém), avšak pre diagnostické účely je potrebné u nich indikovať iné vyšetrovacie metódy.

Vyšetrenie termovíziou je indikované v prípade ochorení s bolestivým prejavom, kde je nutné odlíšiť bolesť indukovanú zápalom od neuropatickej bolesti, vyvolanej sympatickým nervovým systémom. Jeden aj druhý typ bolesti charakterizujú rôzne teplotné prejavy a z toho plynúce odlišné teplotné vzory a rozdiely.

Ochorenia s prejavmi zvýšenej teplotnej aktivity: (pri zápale v dôsledku uvoľnenia mediátorov zápalu nastáva v postihnutom mieste vazodilatácia, ktorej dôsledkom je zvýšená teplotná aktivita nad príslušnou oblasťou):

 • U aktívnych artritíd (séropozitívnych i séronegativnych) rôzneho typu a pôvodu a to nad kĺbovou štrbinou v prípade synovitídy, prípadne periartikulárne.
 • Nad poškodenou štruktúrou v prípade úrazu (podvrtnutie, natiahnutie, natrhnutie, ruptúra kĺbového puzdra, väzov, svalov, šliach...).
 • Nad mäkkými štruktúrami postihnutými akútnym preťažením (úponové syndrómy –entezopatie, spúšťové svalové a šľachové body –TeP, TrP).
 • Myofasciálny bolestivý syndróm (Myofascial pain syndrom-MPS) je jedno z častých ochorení, ktoré sa vyvinie sekundárne po lokálnych úrazoch alebo preťažení svalov. Diagnostickými znakmi myofasciálnej bolesti sú trigger points (TrP). Termografia reprezentuje prvé objektívne meranie schopné dokumentovať TrP.
 • Teplotné diferencie pri ranách, ako otvorené rany, popáleniny, dekubitálne vredy...
 • Pacienti s diabetom a bolestivou neuropatiou majú vyššiu kožnú teplotu prednej nohy. Zvýšenie kožných teplôt môže predurčovať budúcu ulceráciu, infračervená kožná termografia môže úspešne odhaliť včasné kožné teplotné zmeny ktoré nemusia byť rozpoznateľné pohmatom ale môžu predpovedať novú ulceráciu.
 • Odlíšiť bolesti chrbta spôsobené patofyziologickým mechanizmom nociceptívnej sympatickej eferencie (hypotermia v dermatome) a nociceptívnej motorickej eferencie (zvýšená teplotná aktivita nad sklerotomom).

Ochorenia s prejavmi zníženej teplotnej aktivity:

 • Ovplyvnenie transmembránového elektrického potenciálu na ovplyvnených sympatických nervových vláknach vedie k vytvorenie zmien v kožnej teplote v porovnaní s kontralaterálnou stranou alebo s ohľadom na okolitý (susediaci) dermatóm, sklerotóm alebo vasotóm.
 • Klinické onemocnenia s identifikovaným sklerotomálnym vzorom, často popisovaných ako reffered pain – vzťahujúca sa bolesť, funkčná kĺbová blokáda, ligamentózny a durálny bolestivý syndróm.
 • Sympatetické bolestivé syndrómy, ktoré si zvýšene uvedomujeme v poslednej dekáde. Sympatikom udržiavaná bolesť (sympatethically maintained pain –SMP) a jej odlíšenie od na sympatiku nezávislej bolesti (sympathetically independent pain-SID).
 • Pri bolestiach s iradiáciou do končatiny oddiferencovať radikulárnu bolesť od bolesti spôsobenej ABC syndrómom (Angry Backfiring C syndrome) z dôvodov diametrálne odlišných liečebných postupov.
 • Úžinové syndrómy periférnych nervov (entrapment syndrome): syndróm karpálneho tunela (carpal tunel sy.- CTS), syndróm n.ulnaris- vo včasných fázach. Sympatické vlákna sú veľmi tenké a nemyelinizované a sú zvlášť náchylné na poškodenie vo včasnej fáze syndrómu.
 • Pozorovať cirkulačné zmeny u pacientov s komplexným regionálnym bolestivým syndrómom typu I., II. (CRPS syndrome), reflexnou sympatickou dystrofiou (RSD syndrome), kedy difúzna vasomotorická instabilita ovplyvňuje celú končatinu alebo končatinový segment a nevzťahuje sa k zvláštnemu dermatómu alebo sklerotómu. Termovízia ich pomáha odlíšiť od Secretanovho syndrómu a glomus tumoru ktoré nevytvárajú typické teplotné vzory.
 • Hrudný úžinový syndróm (thoracic outlet sy.-TOS), cerviko- brachiálny syndróm.
 • Vasomotorická bolesť hlavy, atypickú tvárovú bolesť, syndróm zadného krčného sympatiku, syndróm Barre-Leiou.
 • Zlyhávajúci syndróm bolesti chrbta (failed back syndrome).
 • Trojnásobný C syndróm (Tripple C syndrome).
 • Objektivizácia vasospastického Raynaudovho syndrómu s použitím chladových testov („Vibráciou navodený biely prst“ – Vibration-Induced White Finger-VWF).

Ďalšie možnosti využitia infračervenej termografie/ termovízie:

 • Neočakávané pooperačné a pozlomeninové bolesti.
 • Teplotné zmeny spôsobené kancerogénnou a neoplastickou angiogenézou.
 • Teplotné zmeny spôsobené nekrózou, ischémou.
 • Objektivizácia efektívnosti terapeutických intervencií: liečba lokálna (topická), celková...
oblasť slabín Neuropatická bolesť vzniká v dôsledku poškodenia periférnej (napríklad nervy na končatinách),
alebo centrálnej (mozog, miecha) časti nervového systému,
alebo v dôsledku poškodenia oboch častí nervového systému.
vazodilatácia - rozšírenie ciev
Kto môže žiadať o termografické/termovízne vyšetrenie, v akých prípadoch?

Ošetrujúci lekár alebo samotný pacient, v prípadoch vyššie uvedených indikácií.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

24 hodín pred vyšetrením: nutné vysadiť steroidy, blokátory sympatiku, vasodilatačné mediátory, opiáty, transdermálne náplaste a ďalej všetky medikamenty, ktoré ovplyvňujú funkciu sympatiku. Pacient sa musí vyhnúť myoskeletálnym technikám, akupunktúre, fyzikálnej terapii, elektrodiagnostickému testovaniu a to vždy aspoň 12 hodin pred vyšetrením.

6 hod. pred vyšetrením: nesmie sa vykonávať intenzívnejšia fyzická aktivita, ako behanie, aerobik, plávanie..., 6 hodín pred vyšetrením tiež nepoužívať masti, krémy, bandáže, dlahy.

3 hodiny pred vyšetrením: pacient nemá jesť, piť a užívať medikamenty. V deň vyšetrenia by sa pacient mal osprchovať, aby bola koža čistá. Teplá voda však musí byť aplikovaná najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. Na kožu sa nesmú nanášať kozmetické prípravky (make up, masti, deodoranty apod.).

Pacient si musí priniesť zdravotnú dokumentáciu s výsledkami všetkých doterajších zobrazovacích metód i iných vyšetrení.

Má termovízia kontraindikácie?

Nespolupracujúci pacient, pacient ktorý nie je schopný dodržať podmienky aklimatizácie.

Čo je prínosom termografického/termovízneho vyšetrenie oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?

Termovízia/termografia je neštrukturálna zobrazovacia diagnostická metóda, ktorá pomáha objasniť patofyziologický podklad bolesti pri hodnotení termozáznamu vo vzťahu ku klinickému nálezu, myoskeletálnemu nálezu a k výsledkom iných diagnostických metód. Za výhodu sa považuje aj jej bezkontaktnosť neinvazivita a neškodnosť.

Aké sú zdravotné riziká a možné nevýhody termografie?

Zdravotné riziká nie sú známe. Nevýhodou je časová náročnosť vyšetrovacieho a vyhodnocovacieho procesu. Nutnosť vykonávať vyšetrenia špeciálne vyškoleným a v termografii skúseným lekárom. Začínajúci termografista musí pracovať dlhšiu dobu pod vedením skúseného školiteľa, aby bola zaručená správna interpretácia termozáznamov.

Pri samostatnej praxi možnosť ale zároveň aj potreba konzultácie sporných termozáznamov so skúseným supervízorom. Nutnosť neustáleho vzdelávania.

Internetové linky s tématikou termografie/termovízie
Galéria
Zaregistrované pracoviská v databáze.
nekróza je odumretá oblasť tkaniva s reakciou okolitého, živého tkaniva ischémia je stav miestnej nedokrvenosti orgánov, alebo tkanív sympatikový nervový systém, jeho činnosť nepodlieha vôli IR žiarenie je elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou 106-104 cm. myoskeletálny -svalovo-kostrový

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.