topbar

Zobrazovacie metódy bullet Osteodenzitometria

button empty
13.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je denzitometria (DXA)?

Denzitometria je diagnostická metóda, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti RTG žiarenia na zistenie hustoty kostí (stupňa mineralizácie kosti - takzvaného BMD, z angl. bone mineral density) a je jednou zo základných diagnostických metód slúžiacich na diagnostiku osteoporózy.

V čom spočíva princíp DXA vyšetrenia? Ako prebieha vyšetrenie? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

Princíp denzitometrického vyšetrenia spočíva v meraní stupňa absorpcie RTG lúčov kostným tkanivom (RTG absorpciometria – DXA, z anglického Dual energy X-ray absorptiometry). Denzitometer (ďalej len DXA) vyhodnocuje hustotu kostného tkaniva, teda obsah kostného minerálu v gramoch na 1cm2 (g/cm2) a porovnáva ho s BMD zdravej populácie tak, že vypočíta štandardnú odchýlku nameranej hodnoty vyšetrovaného pacienta od priemernej hodnoty, ktorá bola počítaná z empiricky získaných hodnôt BMD u veľkej skupiny zdravej populácie. Toto číslo sa označuje ako T-skóre. Prístroj vypočítava aj takzvané Z-skóre, čo je štandartná odchýlka voči populácii rovnakej vekovej skupiny. Čím je štandartná odchýlka vyššie mínusové číslo, tým viac je kosť osteoporotická (má väčší ubytok kostného minerálu).

Samotné vyšetrenie je nebolestivé, neinvazívne, trvá niekoľko minút, pacient počas vyšetrenia leží na lôžku. Dve röntgenky s odlišnou úrovňou energie sú nasmerované na vyšetrované miesto (najčastejšie sú to najrizikovejšie miesta kostných zlomenín z dôvodu osteoporózy: krčok stehennej kosti, zápästie a driekové stavce). Jedna úroveň energie zaznamenáva obsah mäkkého tkaniva a druhá mierou absorpcie lúčov zisťuje prítomnosť tvrdej štruktúry kosti (zdravá kosť je primerane mineralizovaná vápnikom, ktorý robí kosť tvrdou). Obsah mäkkého tkaniva sa odráta od výslednej hodnoty a to, čo zostane je netto obsah minerálu v kosti - čiže BMD.

V bežnej praxi sa používajú iba 2 typy DXA prístrojov: centrálne a periférne (predlaktie alebo päta). Centrálne prístroje sú vybavené skenermi na 2- rozmernú, alebo 3- rozmernú projekciu kosti. Niektoré prístroje sú vybavené otočným ramenom, ktoré umožňuje bez polohovania pacienta pri jednom vyšetrení zobraziť aj bočnú projekciu na odhalenie zlomenín stavcov.

Ktoré orgány sa dajú pomocou DXA zobrazovať? V akých prípadoch lekár volí denzitometrické vyšetrenie?

Denzitometrické vyšetrenie je určené na meranie obsahu kostného minerálu v kosti (BMD), podľa nameranej hodnoty sa diagnostikuje osteoporóza alebo osteopénia. Štandardne sa meria oblasť chrbtice ( L1-L4 stavce) a oblasť bedrového kĺbu nedominantnej končatiny.

Hodnoty T-skóre z pohľadu určenia rozvoja osteoporotických zmien:

T-skóre Osteoporotické zmeny
nad -1 zdravá kosť
-1 až -2,5 osteopénia
nad -2,5 osteoporóza
nad -2,5 a zlomenina manifestná osteoporóza, vysoké riziko novej zlomeniny

Osteoporóza – „rednutie kosti“ je porucha látkovej výmeny kostného tkaniva - porucha takzvaného kostného obratu, ktorý u zdravých ľudí prebieha plynule a je v rovnovážnom stave (to jest v stave, keď sa množstvo biologicky odbúraného kostného tkaniva obnovuje novým v rovnakej miere). Výsledný patologický efekt úbytku kostnej hmoty, v dôsledku prevahy odbúravania kostného tkaniva nad jeho novotvorbou, je porucha mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu jej pevnosti a tým k jej zvýšenej lámavosti.

Video : Kostný obrat a vývoj osteoporózy

Osteopénia je predstupeň rozvoja osteoporózy, je to moment, kedy je potrebné začať so zdravotnými opatreniami. Stupeň rizika novej zlomeniny je nízky, preto si osteopénia nevyžaduje zahájenie agresívnejšej liečby.

Na vedecké a výskumné účely je možné denzitometrom merať aj obsah svalovej hmoty, obsah tuku, prípadne merať kalcifikácie brušnej aorty, ktoré sú indikátorom rizík cievnej príhody, infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Ktoré lekárske špecializácie môžu žiadať o vyšetrenie DXA?

Denzitometrické vyšetrenie indikuje lekár špecialista (reumatológ, ortopéd, endokrinológ) s osteologickým zameraním na návrh žiadateľa, ktorým môže byť iný ošetrujúci lekár. Denzitometrické merania sú hradené z prostriedkov zdravotného poistenia v prípade, že je u pacienta prítomný niektorý z nasledovných rizikových faktorov:

 • deficit estrogénov: predčasná menopauza ( < 45 rokov), prolongovaná sekundárna amenorea ( >1 rok), primárny hypogonadizmus
 • liečba kortikoidmi v dávke 5 mg Prednisonu a viac, ktorej trvanie sa predpokladá na viac ako 3 mesiace
 • anamnéza: zlomenina krčka stehennej kosti u matky
 • všetky ochorenia asociované s osteoporózou: anorexia nervosa, malabsorbcia, primárna hyperparatyreóza, difúzne ochorenia spojiva, reumatoidná artritída, chronické zápalové ochorenia čreva, post-transplantačný syndróm, chronická renálna insuficiencia, hypertyreóza, prolongovaná imobilizácia, Cushingov syndróm, chronické hepatopatie, myeloproliferatívne ochorenia, genetické a iné metabolické ochorenia kostí
 • podozrenie na osteoporózu z RTG snímky, alebo nález vertebrálnej deformity
 • zlomenina femuru, chrbtice, predlaktia po neadekvátnej traume
 • významná strata výšky, alebo torakálna kyfóza
 • monitoring liečby antiporotikami
 • chronické užívanie liekov (antikoagulanciá, antiepileptiká, tyroidálne hormóny, imunosupresíva, cytostatiká)
 • ženy nad 65 rokov
 • muži nad 70 rokov

Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

Nie je nutná žiadna špeciálna príprava. K vyšetreniu DXA, ktoré bude hradené z verejných prostriedkov, je potrebné sa preukázať:

 • platným zdravotným poistením (kartička poistenca)
 • žiadankou o vyšetrenie, výmenný lístok
 • platným termínom vyšetrenia (nie je podmienkou, závisí od pracoviska a dohody)

Samoplatielia sa potrebujú preukázať zdravotnou dokumentáciou a platným termínom vyšetrenia.

Na vyšetrenie je potrebné objednať sa a dodržať pokyny objednávajúceho personálu pracoviska, kde vyšetrenie prebehne.

Má DXA kontraindikácie?

DXA vyšetrenie nemá žiadnu absolútnu kontraindikáciu. Relatívnou kontraindikáciou pre DXA vyšetrenie je gravidita a použitie kontrastných látok u pacienta bezprostredne pred alebo v krátkom období pred denzitometrickým vyšetrením. Za týchto okolností sa denzitometrické vyšetrenie neindikuje. U tehotných žien (najmä v 1. trimestri) sa nezvykne žiadať o denzitometrické vyšetrenie (bežne nie je dôvod).

Čo je prínosom DXA oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?

DXA je najpresnejšia a najrýchlejšia, neinvazívna diagnostická metóda na meranie stupňa prechodu RTG lúčov kostným tkanivom a teda na meranie hustoty kostí (obsahu minerálu v kostnom tkanive). Bežné RTG snímky dokážu zobraziť ubýtok kostnej hmoty až pri poklese 20-30%. DXA dokáže rozpoznať úbytok kostnej hmoty už vo včasnom štádiu. RTG vyšetrenie sa ordinuje u osteoporózy na zisťovanie „skrytých“ zlomenín ktoré môžu, ale aj nemusia byť spojené s bolesťou, vrátane zlomenín (kompresie) stavcov, čo je pokles výšky stavca oproti výške zdravého stavca.

Pri hodnotení denzitometrického merania stavcov sa berie do úvahy aj limitovanosť DXA vyšetrenia. V prípade zlomenín (kompresií) stavcov DXA prístroj môže vyhodnotiť skreslenú hodnotu T-skóre. Kompresia stavca spôsobí, že obsah minerálu sa skomprimuje (stlačí) do menšej plochy a DXA vyhodnotí obsah minerálu na skomprimovanej ploche a nie na ploche, ktorá sa rovná ploche zdravého stavca. Výsledok vyšetrenia je teda umelo nadhodnotený, pričom kompresia stavcov sama o sebe indikuje ťažšiu formu osteoporózy. Pri podozrení na zlomeninu stavca je potrebné doplniť vyšetrenie aj RTG snímkou.

Aké sú zdravotné riziká a možné nevýhody DXA?

Radiačná záťaž DXA vyšetrenia je extrémne nízka, zodpovedá radiačnej záťaži u jednorazovej cesty lietadlom. Preto môžeme považovať zdravotné riziko vyšetrenia za zanedbateľné. Radiácia sa u tohto vyšetrenia v tele nekumuluje.

Periférne prístroje DXA sú menej presné, pomocou nich sa nedá presne stanoviť diagnóza osteoporózy, ale sú postačujúce na primárny skríning. To ale umožňujú vyššie spomínané centrálne denzitometre.

Tipy na internetové linky s informáciami o osteodenzitometrii, osteológii a osteoporóze.
Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Osteodenzitometria.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Osteodenzitometria a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Osteodenzitometria v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. Centrálna denzitometria (DXA), zadajte iba časť názvu, napr. denzit,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. Centrálna denzitometria (DXA) a ďaľšie.
Vyšetrenie mamografom Indikácie pre denzitometrické vyšetrenie podľa vestníka MZ SR 2006, odborné usmernenie pre diagnostiku a liečbu osteoporózy. amenorea - vynechávanie menštruácie u ženy v reprodukčnom veku hypogonadizmus je porucha funkcie pohlavných žliaz, prejavuje sa nedostatočnou tvorbou pohlavných hormónov malabsorbcia je porucha vstrebávania živín z črevného traktu, spôsobuje nedostatočnú výživu organizmu hyperparatyreóza je porucha funkcie prištítnych teliesok, ktoré dlhodobo produkujú nadmerné množstvo parathormonu;
parathormon je hormón, ktorý sa podiela na metabolizme vápnika a fosfátov v organizme
hypertyreóza je porucha funkcie štítnej žľazy, ktorá produkuje nadmerné množstvo hormónov
tyroxín a trijódtyroxín (regulujú celkový metabolizmus a rast organizmu)
hepatopatia – poškodenie pečene názov myeloproliferatívne ochorenia je označenie pre skupinu ochorení kostnej drene stehennej kosti hrudná kyfóza deformita stavca

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.