topbar

Zobrazovacie metódy bullet Mamodiagnostika

button empty
24.Feb.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Čo je mamografia/mamodiagnostika?

Mamografia je základnou metódou zobrazovacej diagnostiky prsníkov. Mamografické vyšetrenie slúži ako základný skríningový postup na sledovanie zmien v tkanivách prsníkov u asymptomatických žien, ktoré dovŕšili 40 rokov. V špecifických prípadoch je vyšetrenie doporučené aj mladším pacientkám. Mamografia ponúka možnosť včasného zachytenia zmien v tkanive prsnej žľazy. V kombinácii s inými metódami pomáha včas zachytiť nehmatateľné a ultrazvukom nezobraziteľné zmeny a teda dokáže včas zachytiť prejavy možných ochorení prsnej žľazy.

V čom spočíva princíp mamografického vyšetrenia? Ako prebieha vyšetrenie? Aké prístroje sa používajú na vyšetrovanie?
Vyšetrenie mamografom

Mamografické vyšetrenie sa vykonáva mamografom. Mamograf je RTG prístroj používajúci tzv. mäkké rőntgenové žiarenie s nízkou energiou- 25-30 keV. Pracuje systémom denzitometrie- merania hustoty tkaniva, ktorým žiarenie preniká. Zdravé tkanivo bez zmien je homogénne (má pomerne rovnakú hustotu), tkanivo v ktorom prebiehajú zmeny sa vyznačuje vyššou hustotou.

Vyšetrenie prebieha vložením prsníka medzi dve kompresné plochy. Každý prsník sa vyšetruje zvlášť. Získanie čo najpresnejšieho nálezu si vyžaduje dostatočné stlačenie prsníka. Táto časť vyšetrenia môže byť nepríjemná, avšak nie bolestivá. Žiarenie preniká prsníkom a pri analógovej mamografii sa výsledný obraz zachytáva na špeciálny film. Snímku by mali posúdiť dvaja odborníci, aby bol výsledok ohodnotený čo najobjektívnejšie. Vyšetrenie oboch prsníkov trvá zhruba 10 min.

Modernejšou, a na Slovensku dostupnou variantnou je digitálna mamografia. Vyšetrovací postup je rovnaký ako pri analógovej mamografii. Na rozdiel od analógovej, digitálna mamografia umožňuje pracovať so snímkou detailnejšie, presnejšie a rýchlejšie. Snímka sa nezobrazuje na klasickom „filme“ ktorý sa vyvoláva a popisuje. Obraz sa prenáša z detektora priamo na monitory výkonných počítačov s vysokým rozlíšením obrazu. Lekár si môže snímku priblížiť a zamerať sa na jej detaily. Podľa nálezu lekár určuje ďalšie kroky a vyšetrovacie techniky. Snímku hodnotia súčasne dvaja odborníci, aby sa eliminovala možnosť chýb pri popisovaní snímky.

Po dovŕšení 40. roku života by sa mamografia mala stať súčasťou každoročnej preventívnej starostlivosti o zdravie.
Ktoré orgány sa dajú mamografickým vyšetrením zobrazovať, aké ochorenia diagnostikovať?

Mamografiou sa primárne vyšetrujú prsné žľazy. Mamografické vyšetrenie je špeciálne vyšetrenie určené na lokalizovanie a popísanie veľkosti nálezov v prsných žľazách.

Ako a kde požiadať o mamografické vyšetrenie? V akých prípadoch sa odporúča?

O mamografické vyšetrenie môže žiadať praktický lekár, alebo špecialista (v praxi najčastejšie gynekológ) a to väčšinou v nasledujúcich prípadoch:

1. Symptomatické ženy

 • vek nad 40 rokov
 • viac ako jeden príznak možnej zmeny v tkanive prsnej žľazy (zmena tvaru, hmatateľný nález, sekrécia z bradaviek mimo obdobia gravidity a dojčenia)
 • medzi 30. - 40. rokom pri podozrení na karcinóm
 • pod 30 rokov - ak je pri ultrazvukovom vyšetrení podozrenie na karcinóm (vo veku okolo 30 rokov sa riziko pravdepodobnosti výskytu karcinómu pohybuje v pomere 1:2 500 pacientok)
 • klinicky jednoznačná neoplázia

2. Asymptomatické ženy

 • vyšetrenie pred plastickou operáciou, aby bolo možné vylúčiť skryté neoplázie v tkanive prsníka
 • vyšetrenie pred zahájením a v priebehu hormonálnej substitučnej liečby. Platí častejšie pre ženy s dlhou menštruačnou históriou (tie, ktoré začali menštruovať pred 12.rokom a do obdobia menopauzy vstúpili až okolo 55.roku života) Predpokladá sa totiž, že práve estrogén, ženský hormón zodpovedný za vývoj sekundárnych pohlavných znakov u žien a jeho dlhodobé zvýšené pôsobenie na organizmus ženy môže byť rizikovým faktorom vplývajúcim na vznik karcinómu. V takýchto prípadoch sa vyšetrenie mamografom pred nasadením hormonálnej substitučnej liečby považuje za indikované, aj keď pacientka nejaví príznaky zmien tkaniva prsných žliaz.
 • vo veku nad 40 rokov u každej ženy s opakovaním každé dva roky a u žien s hormonálnou substitučnou liečbou každý rok, ženy vo veku nad 50 rokov majú nárok na 1 preventívne mamografické vyšetrenie ročne. Do 50. Roku života sa riziko karcinomatických zmien približuje pomeru 1:50, v období od 50. Do 70. roku riziko rastie priemerne na 1:14. To je hlavný dôvod, prečo netreba zanedbať túto oblasť starostlivosti o zdravie.

3. Ženy po operáciách prsníkov

 • po mastektómii: 1 x ročne neoperovaný prsník a oblasť lymfatických uzlín na strane, kde prebehla operácia v trvaní 5 rokov od operácie
 • v prípade pozitívneho klinického nálezu sa preventívne vyšetruje aj oblasť operačnej jazvy a jej okolia
 • po limitovanej operácii (odstránení nálezu s dostatočne veľkou zdravou časťou tkaniva): 3 mesiace po operácii resp. 3 mesiace po ukončení rádioterapie a potom každých 6 mesiacov po dobu 5 rokov
 • kontralaterálny (neoperovaný) prsník -1x ročne
Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

Na mamografické vyšetrenie nie je nutná žiadna špeciálna príprava. Odporúča sa absolvovať ho v prvej polovici menštruačného cyklu, čo stráca opodstatnenie u žien v menopauze alebo po jej doznení.

Indikované mamografické vyšetrenie je hradené z fondov zdravotného poistenia. Pri vyšetrení je potrebné preukázať sa:

 • platným zdravotným poistením (kartička poistenca)
 • žiadankou o vyšetrenie, výmenným lístkom
 • platným termínom vyšetrenia (nie je podmienkou, závisí od pracoviska a dohody)

Na vyšetrenie je vo väčšine prípadov potrebné objednať sa a dodržať pokyny objednávajúceho personálu pracoviska na vyšetrenie.

Aké sú možné kontraindikácie mamografického vyšetrenia?
 • Gravidita.
 • Opakované mamografie v intervale kratšom než 1 rok by mali byť prísne indikované buď zmenou klinického stavu, ultrasonografického nálezu alebo pooperačným stavom.
 • Vek do 30 rokov nie je priamou kontraindikáciou, ale uspokojivé výsledky kvôli hutnosti tkaniva prsníka ponúka aj ultrasonografia (ultrazvuk prsníka), ktorá je práve pre tento dôvod vhodnejšia metóda u tejto vekovej skupiny žien a mladých pacientiek dievčat.
Čo je prínosom mamografie?
 • Prednosťou mamografie je dobré zobrazenie mikrokalcifikátov- drobných ložísk vápnika, ktoré bývajú signálom onkologického rizika v 30% všetkých prípadov a pri ultrasonografii sa nezobrazia.
 • Veľkou výhodou mamografie je fakt, že pri tomto vyšetrení možno odhaliť zmeny, ktoré pohmatom nezistí lekár ani žena pri samovyšetrovaní prsníka. Veľkosť odhalených zmien viditeľných na mamografickej snímke sa pohybuje okolo 5 mm. To znamená, že štatisticky 73% malígnych zmien je možné vďaka mamografii zachytiť v štádiách Tis a T1. Včasný záchyt zvyšuje pravdepodobnosť, že na liečbu pacientky nebude potrebný chirurgický úkon veľkého rozsahu a doliečovanie si nevyžiada chemoterapiu.
 • Citlivosť mamografickej diagnostiky pri raných formách ochorenia je okolo 86 %.
Zdravotné riziká mamografického vyšetrenia. Možné nevýhody.
 • Pri dodržaní únosnej ročnej dávky RTG žiarenia sa mamografia považuje za rýchlu, nízko nákladovú a efektívnu zobrazovaciu techniku na pravidelný preventívny skríning zdravých žien po dovŕšení 40. roku života.
 • Pomer rizík vzniku indukovaného karcinómu RTG žiarením a možnosti včasného odhalenia potenciálneho rizika hovorí v prospech mamografie.
 • Mamografia neidentifikuje, či je nález zhubný, alebo nie a preto je vhodná kombinácia mamografie a intervenčných metód (biopsia).
 • Riziko u mladých žien ( do 30 rokov ) je sporné. Práve kvôli hutnosti tkaniva prsníkov nie je možné vykonať kompresiu prsníka do miery potrebnej pre diagnostické zobrazenie štruktúr. Z toho dôvodu sa mamografia v tejto vekovej skupine vykonáva len zriedkavo. Primárne sa na vyšetrenie hutných prsných žliaz využíva USG (ultrasonografia).
 • Mamografická snímka ponúka len 2D zobrazenie nálezu. Pri diagnostickom skúmaní nálezu sa vyhotovuje viac uhlov pohľadu, čo môže byť považované za negatívum z hľadiska znásobenia množstva radiačného žiarenia.

Radiačná záťaž organizmu mamografiou dosiahnutá počas 30 rokov v prípade, že je vyšetrenie vykonávané v časových odstupoch 2 roky, je bezpečná. Prihliadajúc na diagnostické a preventívne benefity, ktoré mamografia ponúka u žien po 40 – 45 roku je považovaná za vhodnú vyšetrovaciu zobrazovaciu metódu.

Tipy na internetové linky s tématikou mamografia a mamodiagnostika.
Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Mamodiagnostika.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Mamodiagnostika a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Mamodiagnostika v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. Mamografia bilaterálna skríningová/preventívna., zadajte iba časť názvu, napr. Mamograf,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. Mamografia bilaterálna skríningová/preventívna a ďaľšie.
mammalia- cicavci, graf- popisovať ženy, ktoré udávajú možné príznaky alebo vyšetrenie iniciuje lekár novotvar v tkanive ženy nevykazujúce príznaky odstránenie celej mliečnej žľazy zhubných Karcinóm vo veľmi rannom štádiu, je umiestnený v ohraničenom priestore žľazy a neprenikol do okolitého tkaniva. nález v prsníku má 2 cm alebo menej ako 2 cm Vyšetrenie mamografom mamografia v tomto prípade slúži na určenie presnej veľkosti a overenie rozsahu, početnosti a prípadnej obojstrannosti nálezu

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.