topbar

Zobrazovacie metódy bullet Magneticka rezonancia - MR

button empty
14.Máj.2012
Text: © zobrazovacia-diagnostika.sk
Zdroj: verejne dostupné informačné zdroje a literatúra, odborná konzultácia, recenzia
Magnetická rezonancia (MR) na Slovensku slávi 20 rokov

S MUDr. Víťazoslavom Belanom, PhD z pracoviska Dr. MAGNET s.r.o. Kramáre o magnetickej rezonancii, dôležitej špičkovej zobrazovacej metóde, ktorá v medicíne posúva hranice diagnostických možností.

Od jej prvého zavedenia na Slovensku prešlo už 20 rokov. To, akým vývojom prešlo diagnostické zobrazovanie a diagnostika ktorých ochorení je dnes doménou magnetickej rezonancie nám Dr. Belan sprostredkováva v rozhovore. prejsť na článok

Čo je magnetická rezonancia (MR)?

Magnetická rezonancia (skratka MR, alebo MRI – z anglického „magnetic resonance imaging“) je moderná neinvazívna diagnostická metóda na dvojrozmerné a trojrozmerné zobrazovanie orgánov, organových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela.

V čom spočíva princíp vyšetrenia magnetickou rezonanciou? Ako prebieha vyšetrenie? Aké typy prístrojov sa na vyšetrenie používajú?

Princíp vzniku dvojrozmerných a trojrozmerných obrazov častí ľudského tela spočíva v snímaní intenzity energie protónov vodíka v jednotlivých telových štruktúrach po predchádzajúcej stimulácii vyšetrovanej časti tela rádiofrekvenčnými impulzmi elektromagnetického vlnenia. Intenzita snímaných rádiových vĺn závisí od množstva protónov vodíka, ktoré sa nachádzajú v atómoch vodíka vody. Tým, že rôzne tkanivá majú rôzny obsah vody (aj v rámci jedného orgánu, napríklad biela a šedá kôra mozgu) vyžarujú rádiové vlny rôznej intenzity. Výsledky zozbiera počítač a priradí im farebnú interpretáciu, ktorú dokáže odborník vyhodnotiť.

Video : Princíp zobrazovania magnetickou rezonanciou.
Mechanizmus v tele prístroja ( valec o priemere 80 cm) posúva pacienta tak, aby výsledkom bol obraz z viacerých rovín (rezov) vyšetrovaných častí. Rezy napokon počítač poskladá do finálneho dvoj alebo trojrozmerného obrazu a pripraví ich na posúdenie lekárovi.

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je neinvazívne, nebolestivé, môže trvať od 15 - 45 minút v závislosti od druhu diagnózy a rozsahu vyšetrenia. Okrem subjektívne nepríjemného hluku, nepredstavuje vyšetrenie MR pre pacienta žiadnu fyzickú, ani psychickú záťaž. U niektorých typov vyšetrenia MR sa intravenózne podáva kontrastná látka.

Prístroje na výkon MR vyšetrenia delíme do niekoľkých kategórií podľa sily magnetického poľa, ktoré pôsobí na pacienta:

 • 0,15 - 0,5 T slabé magnetické pole
 • 0,5 - 1,0 T stredné magnetické pole
 • 1,0 - 3,0 T vysoké magnetické pole

Je na zvážení lekára, na ktorom type prístroja odporučí pacienta vyšetriť. Prístroje so slabým i silným poľom majú svoje výhody aj nevýhody - nedá sa paušálne tvrdiť, že silnejšie pole je lepšie. Systémy s vysokým poľom umožňujú lepšie priestorové rozlíšenie, rýchle dynamické vyšetrenia a MR spektroskopiu. Prístroje so slabším magnetickým poľom majú lepší tkanivový kontrast.

Ktoré orgány sa dajú pomocou MR zobrazovať? V akých prípadoch lekár volí vyšetrenie MR?

Magnetickou rezonanciou sa dajú vyšetriť všetky orgány ľudského tela a to ako z morfologického (statického) tak aj z funkčného hľadiska (orgány v činnosti).

Dynamické zobrazenie orgánov nachádza časté využitie najmä v neurológii, kardiológii a angiológii

Ktoré lekárske špecializácie môžu žiadať o vyšetrenia MR?

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou indikuje výlučne lekár špecialista (napríklad neurológ, kardiológ, angiológ, endokrinológ, ortopéd, reumatológ, urológ, gynekológ, a podobne). Metóda vyšetrenia magnetickou rezonanciou sa indikuje v prípadoch, kde je z diagnostického hľadiska potrebné detailnejšie nahliadnuť na problém a nie je nutné pristúpiť priamo k invazívnemu zásahu. MR slúži tiež na takzvanú diferenciálnu diagnostiku, ktorá pomáha odlíšiť od seba diagnózy s podobnými symptómami a klinickým obrazom. V indikovaných prípadoch je tento diagnostický výkon plne hradený z fondov zdravotného poistenia.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie? Čo je potrebné mať so sebou?

Všeobecne platná príprava na každé vyšetrenie magnetickou rezonanciou:

 • Minimálne 3 hodiny pred vyšetrením nejesť.
 • Dostatočný príjem tekutín v deň vyšetrenia.
 • Vhodné teplejšie oblečenie (relatívne nízka teplota v miestnosti).
 • Vstup do miestnosti s prístrojom bez akýchkoľvek kovových predmetov (napr. hodinky, piercing, šperky, vlasové sponky, prípadne zubná protéza, dentálne implantáty (potenciálne riziko poškodenia lôžka implantátu a podobne).
 • Pacient je pred každým vyšetrením MR usmernený zdravotníckym personálom.

Dodatočné požiadavky na prípravu pre vyšetrenie konkrétneho orgánu, alebo organových štruktúr:

Vyšetrenie panvy.

 • zvýšený príjem tekutín v deň vyšetrenia
 • plný močový mechúr

Vyšetrenie hlavy.

 • bez líčidiel (môžu mať kovový obsah)

K vyšetreniu MR, ktoré bude hradené z prostriedkov zdravotného poistenia, je potrebné sa preukázať:

 • platným zdravotným poistením (kartička poistenca),
 • žiadankou o vyšetrenie, potvrdenou odosielajúcim lekárom špecialistom,
 • platným termínom vyšetrenia,
 • zdravotnou dokumentáciou, najmä ak bolo predošlé vyšetrenie MR realizované v inom zdravotníckom zariadení.

Samoplatielia sa potrebujú preukázať zdravotnou dokumentáciou, žiadankou a platným termínom vyšetrenia.

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať a dodržať pokyny objednávajúceho personálu pracoviska.

Má MR kontraindikácie?

Absolútna kontraindikácia (nie je možné vykonať vyšetrenie magnetickou rezonanciou):

 • kardiostimulátor ( v súčasnosti už existuje jeden typ kardiostimulátora ktorý vyšetrenie MR nevylučuje)
 • prvý trimester gravidity

Relatívna kontraindikácia (je možné vykonať vyšetrenie magnetickou rezonanciou) – v týchto prípadoch je potrebné upovedomiť zdravotnícky personál:

 • neuro- stimulátor /Tens - unit/
 • kovové implantáty staršie ako10 rokov- potrebné potvrdenie o kompatibilite s magnetickým poľom od špecialistu
 • náhrada srdcovej chlopne staršej výroby , potrebné potvrdenie od odborného lekára
 • vnútromaternicové teliesko staršej výroby
 • svorky po liečbe aneuryziem
 • chirurgické svorky, zošívače
 • implantované dávkovače liekov
 • cudzie kovové telieska v oku
 • vnútroušný implantát
 • platničky a skrutky (ak boli implantované pred viac ako 4-6 týždňami, nepredstavujú riziko)
 • zvyšky munície v tele
 • klaustrofóbia
 • nespolupracujúci pacient (napr. maloleté dieťa – lekár odporučí vyšetrenie v anestézie)
 • inzulínová pumpa
 • alergická reakcia na kontrastnú látku (gadolínium)
 • tehotenstvo a dojčenie
 • permanentný make-up a tetovanie
Čo je prínosom MR oproti iným metódam zobrazovacej diagnostiky?

Metóda MR je najpresnejšia diagnostická metóda na 2 a 3 rozmernú vizualizáciu mäkkých tkanív a orgánových štruktúr a ich funkcie- na rozdiel od röntgenu ktorý lepšie zobrazuje tvrdé štruktúry v organizme). Preto je diagnostická metóda MR vhodná najmä na:

 • diagnostiku sklerózy multiplex (zatiaľ jediná suverénna metóda na diagnostiku)
 • diagnostiku nálezov na hypofýze a mozgu
 • najpresnejšia metóda na zobrazenie centrálneho a periférneho nervového systému
 • diagnostiku infekcií mozgu, chrbtice alebo kĺbov
 • vizualizáciu natrhnutých väzov na zápästiach, kolene a členku
 • vizualizáciu poškodenia ramien
 • vyhodnocovanie stavu mäkkých tkanív a parenchýmových orgánov
 • vyhodnocovanie nálezov v kostnej dreni, cýst, vyklenutých alebo pretrhnutých medzistavcových platničiek (dobrá rozpoznateľnosť aj menších chorobných ložísk v chrupavke, alebo mäkkom tkanive)
 • diagnostiku cievnej mozgovej príhody vo včasnom štádiu
 • vyšetrenie cievneho systému aj bez použitia kontrastnej látky, extrahepatálnych žlčovodov, vývodov pankreasu, odvodných močových ciest

Technicky vzaté, najväčšou výhodou MR na rozdiel od CT, je jeho schopnosť vytvárať obraz v akejkoľvek rovine (čelnej, priečnej aj pozdĺžnej a v ktoromkoľvek uhle „rezov“) a to bez toho, aby počas vyšetrenia dochádzalo k manipulácii s pacientom. MR umožňuje cielene vybrať miesto v tele, ktoré je potrebné vyšetriť a určiť orientáciu „rezov“ – skenov.

Má MR zdravotné riziká? Aké sú možné nevýhody vyšetrenia MR?

Magnetická rezonancia nevyužíva princíp ionizačného žiarenia, pacient nie je vystavený žiadnemu zdravotnému riziku ani pri často opakovaných vyšetreniach. Kontrastné látky pre MR majú veľmi nízky výskyt nežiaducich účinkov. Tehotenstvo v prvom trimestri je relatívna kontraindikácia a pracoviská ju môžu neodporučiť, pretože v súčasnosti nie je dostatok výskumných prác, ktoré by oficiálne vylúčili rizikovosť vyšetrenia MR a potvrdili absolútnu bezpečnosť pre vyvíjajúci sa plod.

Za možné nevýhody možno považovať skutočnosť, že niektorí pacienti z objektívnych dôvodov (kardiostimulátor, kovové implantáty) nemôžu vyšetrenie absolvovať. Magnetizmus, vďaka ktorému vyšetrenie funguje by mohol v súčinnosti s kovmi skresliť výsledky alebo poškodiť implantáty na báze kovu.

Za nevýhodu možno považovať aj fakt, že vyšetrenie je pomerne zdĺhavé, na rozdiel od CT trvá v priemere do 1 hodiny. Relatívnou nevýhodou je aj vysoká hlučnosť prístroja. Tieto aspekty však nie sú považované za kontraindikáciu, v porovnaní s vysokou diagnostickou hodnotou vyšetrenia.

Pracoviská zaregistrované v databáze.
Navštívte záložku Pracoviská na www.zodiag.sk

Vyhľadanie pracoviska pre Typ vyšetrení: Magnetická rezonancia - MR.
Do kolonky Typ vyšetrenia vyberte z predvoľby Magnetická rezonancia - MR a stlačte tlačítko Vyhľadaj pracoviská v databáze.

Ak neobmedzíte voľbu ďaľšími možnosťami filtrácie budú vyhľadané všetky pracoviská v databáze pre tento typ vyšetrení.
Vyhľadanie pracoviska podľa názvu konkrétneho vyšetrenia.
Zadajte jeho názov priamo do kolonky Názov vyšetrenia. Ak si nie ste istí, ku ktorej diagnostickej metóde sa vzťahuje, nechajte kolonku Typ vyšetrenia voľnú.

Pre výber vyšetrenia môžu poslúžiť aj Názvy výkonov v Rozšírených možnostiach ak je zvolený typ vyšetrenia: Magnetická rezonancia - MR v kolonke Typ vyšetrenia.
Ďaľšie možnosti filtrácie podľa:

okresu, môžete zadať aj viacero okresov súčasne, oddeľujte čiarkou,
mesta, môžete zadať aj viacero miest súčasne, oddeľujte čiarkou,
poskytovateľa vyšetrení,

v Rozšírených možnostiach môžete obmedziť ponuku pracovísk aj výberom
zdravotnej poisťovne alebo veku (dospelí/deti)
.
Fulltextové vyhľadávanie
- ak nepoznáte presný, katalogizovaný názov vyšetrenia, napr. MR v oblasti hlavy., zadajte iba časť názvu, napr. MR hlav,
budú vyhľadané pracoviská, ktoré majú v názvoch vyšetrení daný reťazec znakov - napr. MR v oblasti hlavy a ďaľšie.
neurológia je medicínska disciplína, ktorá sa zaoberá diagnostikou
a liečbou ochorení nervovej sústavy
kardiológia je medicínska disciplína zaoberajúca sa diagnostikou a
liečbou ochorení obehového systému a najmä srdca
angiológia je medicínska disciplína, zaoberajúca sa prevenciou,
diagnostikou a liečbou porúch obehového systému a periférneho prekrvenia
metóda pomocou ktorej sa zisťujú
metabolické a chemické procesy v tkanivách
vnútrožilovo

Vopred ďakujeme za pripomienky, postrehy a zdieľanie vašich názorov. Po zanechaní e-mailovej adresy vám odpovieme na vaše otázky.